Sản phẩm – Dịch vụ

Với hơn 60 sản phẩm – dịch vụ công nghệ thông tin, ONEPOS hân hạnh cung ứng tất cả nhu cầu của Khách hàng Tổ chức – Doanh nghiệp.
Sản phẩm: Cố định, Internet Băng rộng, Truyền dẫn, Hạ tầng dữ liệu, bảo mật, dịch vụ phần mềm sẽ được phục vụ tất cả nhu cầu viễn thông, công nghệ của Tổ chức – Doanh nghiệp.